Cedec-en hezkuntza baliabideak euskaraz | Recursos educativos del Cedec en euskera

 

(VERSIÓN EN CASTELLANO A CONTINUACIÓN)

EUSKARAZKO BERTSIOA 

Cedec-ek ikasgelen eraldaketa metodologiko eta digitalerako hainbat material jartzen ditu irakasleen eskura, hala nola ikaskuntza egoerak, gidak, ebaluazio-tresnak, infografiak edo dibulgazio-artikuluak. Material horiek guztiek Creative Commons CC BY-SA lizentzia dute, edonork libreki erabiltzeko eta moldatzeko aukera ematen duena, betiere egiletza aitortzen badu eta materialaren moldaketak baldintza berberetan partekatzen baditu.

Beraz, lizentzia horrek beste pertsona edo erakunde batzuek beren beharren arabera material horiek egokitzea, aldatzea edo itzultzea baimentzen du. Hori da, hain zuzen ere, euskarara itzulitako materialen kasua, artikulu honetan aurkeztuko ditugunak, hezkuntza-komunitateak erabil eta egokitu ditzan.

 

Ikaskuntza egoerak

EDIA proiektuko baliabide-bankuan, hizkuntzaren arabera iragaziz (Idioma > Euskera), Lehen eta Bigarren Hezkuntzarako euskarazko sekuentzia didaktikoak aurkituko ditugu, erabiltzeko, deskargatzeko eta moldatzeko. Zehazki, Lehen Hezkuntzarako diziplinarteko proiektuak eta Bigarren Hezkuntzarako Fisika eta Kimikako sekuentzia didaktikoak aurki daitezke. Baliabide horiek Eusko Jaurlaritzako Itzulpen Zerbitzuaren eta baliabideen egileen lankidetzari esker itzuli dira. Bilatzailean beste baliabide asko aurki daitezke, eXeLearningen deskargatu eta lizentzia errespetatuz libreki egokitu daitezkeenak.

Jarraian, bi infografia aurkeztuko ditugu, baliabide horietarako esteka dutenak.

 

Errubrikak eta beste dokumentu batzuk

Errubriken eta beste dokumentu batzuen bankuan, euskarara itzulitako materialak ikusteko, hizkuntzaren arabera iragazten ahal dugu. Material horiek aurreko atalean aipatutako euskarazko ikaskuntza egoeren parte dira. Formatu editagarrian (LibreOffice) eta PDF formatuan deskarga daitezke.

banco de rúbricas

 

Irakasleendako erabilera lizentzien gida praktikoa

Irakaskuntza eremuan egile eskubideekin eta erabilera lizentziekin zerikusia duten gaiei erantzun nahi dien euskarazko gida da, eta irakasleek sortutako baliabideen hedapena, eraldaketa eta eguneratzea sustatzeko lizentzia irekien erabileraren aldeko apustu sendoa egiten du. Euskarazko bertsio hau Nafarroako Gobernuak egin du (Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuko Itzulpen Atalak itzuli du eta EIBZ-Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroak maketatu eta egokitu). eXeLearning formatuan deskarga daiteke.

Guía de licencias

Gida honen barruan “Ikustekoak dira… lizentziak” bideoa dago (“Hay que ver… las licencias” bideoaren itzulpena), eta bertan Creative Commons lizentziak modu informalean azaltzen dira.

 

Infografiak

Infografien atalean, hizkuntzaren arabera iragaziz, Hezkuntza Baliabide Irekiei (HBI), software libreari eta lizentziei buruzko euskarazko materialak aurki ditzakegu. Infografia horiek pertsona eta erakunde laguntzaileek itzuli dituzte, eta svg formatu bektorialean eta png irudi moduan deskarga daitezke.

 

EIBZren “Hezkuntza Baliabide Irekiak (HBIak)” webgunea

Azkenik, EIBZn (Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroa, Nafarroako Gobernuaren Hezkuntza Departamentuaren mendekoa) Orreaga Urroz-ek sortutako webgunea aurkeztuko dugu, irakasleei euskarazko Hezkuntza Baliabide Irekiak sortzeari buruzko orientabideak ematea helburu duena, eta Cedec-eko material ugari biltzen dituena.

Webgune honetan euskarazko HBIak sortzeko beharrezkoak diren baliabideak bildu nahi izan dira: HBIaren edukiak eta IKTak aukeratzeko baliabideak (horien artean HBI CANVASa edo HBI baten kalitatea ebaluatzeko egiaztapen-zerrenda), euskara hobetzeko baliabideak, multimedia baliabideen bankuak, lizentziei buruzko informazioa, Irakasleendako erabilera-lizentzien gida eta abar.

web reaVERSIÓN EN CASTELLANO

Cedec pone a disposición de los docentes diversos materiales dirigidos a la transformación metodológica y digital de las aulas, tales como situaciones de aprendizaje, guías, instrumentos de evaluación, infografías o artículos divulgativos. Todos estos materiales tienen licencia Creative Commons CC BY-SA, que permite su libre uso y modificación por parte de cualquier persona, siempre que se referencie al autor original y comparta sus modificaciones con las mismas condiciones.

Esta licencia permite por tanto que otras personas o instituciones adapten, modifiquen o traduzcan estos materiales según sus necesidades. Es el caso de los materiales traducidos al euskera, que a lo largo de este artículo vamos a presentar para que puedan ser usados y adaptados por la comunidad educativa.

 

Situaciones de aprendizaje

En el banco de recursos del proyecto EDIA, filtrando por Idioma Euskera, encontramos secuencias didácticas en euskera dirigidas a Primaria y Secundaria para su uso, descarga y modificación. Concretamente, para Primaria se pueden encontrar proyectos interdisciplinares y para Secundaria secuencias didácticas para Física y Química. Estos recursos han sido traducidos gracias a la colaboración del Servicio de Traducciones del Gobierno Vasco y de las propias autoras de los recursos. En el buscador se pueden encontrar otros muchos recursos que pueden ser descargados en eXeLearning y adaptados libremente respetando la licencia.

A continuación presentamos dos infografías con los enlaces directos a dichos recursos.

 

Rúbricas y otros documentos

En el banco de rúbricas y otros documentos podemos filtrar por Idioma para ver los materiales traducidos al euskera. Estos materiales forman parte de las situaciones de aprendizaje en euskera comentadas en el apartado anterior. Se pueden descargar en formato editable (LibreOffice) y en pdf.

banco de rúbricas

 

Guía práctica de licencias de uso para docentes

Guía en euskera que pretende dar respuesta a cuestiones relacionadas con los derechos de autor y con las licencias de uso en el ámbito docente, haciendo una fuerte apuesta por el uso de las licencias abiertas para potenciar la difusión, transformación y actualización de los recursos creados por el profesorado. Esta versión en euskera ha sido realizada por el Gobierno de Navarra (traducida por la Sección de Traducción de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera y maquetada y adaptada por EIBZ-Centro de Recursos para la Enseñanza del Euskera). Descargable en formato eXeLearning.

guía de licencias

Dentro de esta guía, se incluye el vídeo de “Hay que ver… las licencias” en euskera donde se explican de una manera informal las distintas licencias Creative Commons.

 

Infografías

En la sección de infografías podemos encontrar materiales en euskera filtrando por Idioma sobre recursos educativos abiertos (REA), software libre y licencias. Estas infografías están traducidas por personas e instituciones colaboradoras. Descargables en formato vectorial svg y en imagen png.

 

Web “Hezkuntza Baliabide Irekiak (HBIak)” de EIBZ

Por último, presentamos una completa web creada en EIBZ (Centro de Recursos para la Enseñanza del Euskera, dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra) por Orreaga Urroz, para orientar a los docentes sobre la creación de Recursos Educativos Abiertos en euskera, que incluye materiales de Cedec.

En esta web se han querido recopilar los recursos necesarios para la creación de REAs en euskera: recursos para seleccionar los contenidos y las TIC del REA (entre ellos el Canvas de creación de REA o la Lista de calidad de un recurso educativo abierto), recursos para mejorar el euskera, bancos de recursos multimedia, información sobre las licencias, la Guía práctica de licencias de uso para docentes en euskera), etc.

web rea